Y [updated last  December 12, 2012]

Y/R (abbrev) [içgöçer başına düşen ürün] ® Yield-per-Recruit.

yard seine (shore seine, haul seine, draw net, drag seine, sweep net) [ığrıp] ® Beach seine.

YE (abbrev) (equilibrium yield, equivalent sustainable yield, sustainable yield) [sürdürülebilir ürün (denge ürünü)] ® Sustainable yield (Sürdürülebilir ürün). ® Equilibrium yield (Denge ürünü).

year brood [yıllık] ® Year class.

year class (year brood) [yıllık] Tertip. Yıllık sınıfı. O yılda doğanlar. 

year class [yıl sınıfı] Belirli bir yılda yumurtlanan ya da yumurtadan çıkanlar. Bu balıklar stoğa katılıp avlandıkları, yaşam sürelerince yumurtadan çıktıkları (doğdukları !) yılın sınıfı olarak anılırlar. Bunlara ayrıca döl (brood), yıl dölü (year brood), tertip (cohort), kuşak (jenerasyon) da denmektedir.

year mark [yıllık halka (yıllık marka)]  ® Annual ring. ® Annulus.

yearling [bir-yıllık] Birinci yaş grubuna ait (AG I). İkinci takvim yılındaki balık. 

year-round fishery [yıl boyunca balıkçılık] Bütün yıl boyunca aralıksız devam eden balıkçılık. 

yellow horse mackerel (false scad, spotfin scad, ten-finned horse mackerel) [horlayankral balığı] ® Caranx rhoncus.

yellow water [sarı su] Hafif sarı ya da sarımsı su, organik madde bolluğunu ima eder. Akvaryumda oluşmuş organik maddelerce yüklenmiş sarımsı su karbon filtresi ile giderilir.

yellowfin tuna [sarıkanatton, sarıkanatorkinoz balığı] ® Thunnus albacares.

yellowmouth barracuda [iskarmoz] ® Sphyraena viridensis.

yield [ürün (hasat)] 1- Ağırlık cinsinden pazara sunulan balıklardır. Hasat. ® Catch.

yield [ürün (hasat] 2- Ağırlık olarak av. Bazen av ile ürün aynı anlamda kullanılmaktadır. Ürün belirli bir sürede birim alandaki üretimdir.  Av bundan alınan miktardır ve pazarlanan balık miktarından (ki buna da ürün ya da hasat denmektedir) farklı bir anlam taşır.  ® Catch.

yield capacity [ürün verme kapasitesi] Yetişme ortamının, bitki ve hayvan toplumunun veya akarsuların istenen ürünü yani yararlanılabilecek biyolojik kütleyi verebilme yeteneğidir. Bu yetenek çevresel koşullara, işletme tekniğine ve bunların ortak etkisine bağlıdır.  

yield curve [ürün eğrisi] Beklenen ürün ve balıkçılık düzeyi ile balıkçılıktan kaynaklanan ölüm ya da çaba arasındaki ilişkiyi gösterir.

yield isopleth [eşdeğer ürün] Aynı ürün (hasat) değerine sahip noktaların birleştirildiği şekil. Genellikle içgöçer başına (stoğa katılan birey başına) düşen ürünün (hasadın) belirlenmesinde kullanılır.

yield isopleth diagram [eşdeğer ürün çizelgesi] Beverton ve Holt’un geliştirmiş oldukları tek türlü ürün (hasat) denkleminin çözülebilmesi için içgöçer sayılarının (stoğa katılan birey sayılarının) bilinmesi gerekmektedir. İçgöçer sayısının belirlenmesindeki zorluk ve belirsizlikler nedeniyle ürün denklemindeki içgöçer sayısı (R) eşitliğin soluna (Y/R) şeklinde geçirildikten sonra denklemin kolay çözümü olanaklı olmuştur. Denklem değişken ilk avlanma yaşı (tc) ya da boyu (lc) ile değişken balıkçılık ölüm payı (F=q.f) için doğal ölüm ve büyüme dikkate alınarak çözüldüğünde (Y/R) denge değerinden oluşan bir matris elde edilir. Bu matristeki eşit (Y/R) değerlerinin (noktalarının) birleştirilmesi eşdeğer ürün çizelgesini verir. 

Yield-per-Recruit (Y/R) [içgöçer başına düşen ürün] İçgöçer başına (stoğa katılan birey başına) düşen ürün. Stoğa katılanların (içgöçerlerin) sayısının bilinmediği ya da belirlenmesi çok güç olduğu için ürün denkleminin stoğa katılan birey başına düşen miktar şeklinde çözülmesi.

yield-per-recruit [iç-göçer (stoğa katılan) başına düşen ürün] Beverton ve Holt’un geliştirmiş oldukları tek türlü ürün (hasat) denkleminin çözülebilmesi için iç-göçerlerin sayılarının bilinmesi gerekmektedir. İç-göçer sayısının belirlenmesindeki zorluk ve belirsizlikler nedeniyle ürün denklemindeki içgöçer sayısı (R) eşitliğin soluna Y/R şeklinde geçirilerek denklemin çözülmesi kalaylaştırılmıştır. Ya ilk avlanma yaşı (tc) ya da boyu (lc) ile balıkçılık ölüm payı (F =q.f) ve doğal ölüm verileri kullanılarak Y/R denge değeri her bir F ya da tc @ lc için hesaplanabilir. ® Yield isopleth diagram (Eşdeğer ürün çizelgesi). 

yield-per-recruit analysis [içgöçer (stoğa katılan) başına düşen ürün çözümlemesi] En uygun balık büyüklüğünü avlamak için balıkçılığın nasıl oluşturulmasını belirlemektir. Yani en uygun balıkçılık ölüm düzeyi ile büyüme, doğal ölüm ve balıkçılığın nasıl etkileştiğine ilişkin çözümlemedir. İçgöçer başına düşen ürün çözümlemesi, stok büyüklüğündeki değişmeler sonucu içgöçteki değişiklikler ile çevresel etkileri dikkate almaz. ® Yield-per-recruit (İçgöçer başına düşen ürün).

yolk [yumurta sarısı] ® Egg yolk.

yolk sac [yumurta kesesi] Larvaların beslenmesi için gerekli yumurta sarısını ihtiva eden kese.  

yolk-sac larva [yumurta keseli kurtçuk (larva)] Yumurtadan çıkmış fakat dış beslenmeye geçmemiş ve yumurta sarısıyla beslenmeye devam eden balık kurtçuğu (larvası).

Y-piece (extension piece) [huni] 1- Sürütme ağlarında ağın kesilerek daraltıldığı göğüs ile torba arasındaki kısmı.  

Y-piece (tail piece, pipe, swallow piece, taper) [kuyruk] 2-  ® Tail.